RemarksUIExtension

RemarksUIExtension – пример расширения, которое использует API расширения RemarksExtension для добавления и редактирования точек замечаний на сцене. Расширение имеет имя RemarksUIExtensionSample.

Пример подключения в html:

<link rel="stylesheet" href="https://pilot.ascon.ru/componentkit/components/24.10.0/samples/RemarksUIExtension2D/RemarksUIExtension.css">
<script src="https://pilot.ascon.ru/componentkit/components/24.10.0/samples/RemarksUIExtension2D/RemarksUIExtension.js"></script>

Пример подключения в javascript:

const htmlDiv = document.getElementById('pilotViewer');
const configuration = new PilotWeb2D.Viewer2DConfiguration();
const viewer = PilotWeb2D.CreateViewer(htmlDiv, configuration);
await viewer.start();
await viewer.extensionsLoader.loadExtension("Remarks2D.UIExtensionSample");